درباره ما

درباره ما

“حِس وُرک” تجمیع احساس و مهارت

پس از سال ها تلاش در جهت بهبود وضعیت کسب و کار در جامعه به این نتیجه رسیدیم که رمز موفقیت در کسب و کار توجه به احساسات و مهارت است. در نتیجه “حس ورک” را بنا کردیم

تجربه تدریس به من آموخت که هیچ آموزه ای کاربردی نخواهد بود مگر حس ایجاد تغییر در افراد شکوفا شود