درباره ما

“حِس وُرک” تجمیع احساس و مهارت

پس از سال ها تلاش در جهت بهبود وضعیت کسب و کار در جامعه به این نتیجه رسیدیم که رمز موفقیت در کسب و کار توجه به احساسات و مهارت است. در نتیجه “حس ورک” را بنا کردیم

تجربه تدریس به من آموخت که هیچ آموزه ای کاربردی نخواهد بود مگر حس ایجاد تغییر در افراد شکوفا شود

avatar

امیرحسام حیدریان