مدیر حس ورک

کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت

مدرس حسابداری و علوم مالی کسب و کار

همکاری با صنایع خودروسازی، مسکن و بانکداری