یکی از افتخارات ، اعتماد مدیران شرکت ها برای برگزاری دوره های آموزشی فنی و روابط سازمانی در شرکت ها بود که به امید خدا و پس از کاهش موج کرونا مجدد در خدمت خواهیم بود